top of page

Stanovy

Česká biblická společnost je nestátní nezisková organizace ustavená, aby sloužila křesťanským církvím. Společnost byla založena jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Společnost nadále působí jako spolek podle ustanovení § 214 a nn. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a těchto stanov:


Článek 1 – Název a sídlo

Název spolku zní Česká biblická společnost (dále jen „Společnost“)Spolek užívá též označení zkratkou názvu ve znění: ČBS. Sídlem Společnosti je Dům Bible, Náhorní 1816/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy. Spolek je zapsán v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 1178.


Článek 2 – Účel a předmět činnosti Společnosti

 1. Účelem a posláním Společnosti je šířit a efektivně distribuovat Písmo svaté, bez konfesijního zaměření a za dostupné ceny.

 2. Společnost dosahuje svého účelu jednou hlavní činností, která zahrnuje veškeré aktivity, jimiž lze účelu dosahovat, zejména Společnost vydává, dováží a rozšiřuje Bibli a její části v češtině i v jiných jazycích, vydává, dováží a šíří pomůcky ke studiu a porozumění Písma svatého, zvláště konkordance, slovníky, mapy, pokyny a příručky ke čtení Bible, případně další křesťanské duchovní texty, pro děti a mládež vydává též různé ilustrované Bible i publikace obsahující převyprávěný biblický text, vydává nebo dováží studijní texty pro studenty, duchovní a učitele, a informační bulletin o své činnosti, jakož i podporuje tradiční a mezikonfesijní (ekumenické) překlady Bible do češtiny i do jiných jazyků.

 3. Biblí se rozumí Písmo svaté, to jest Starý a Nový zákon s deuterokanonickými knihami nebo bez nich.

 4. Na podporu své činnosti provádí Společnost hospodářskou činnost v souladu s právem.

 5. Společnost je veřejně prospěšnou osobou ve smyslu občanského zákoníku a navazujících předpisů o veřejné prospěšnosti.


Článek 3 – Vztah k jiným organizacím

 1. Společnost je autonomním členem celosvětové instituce s názvem Spojené biblické společnosti (United Bible Societies, dále jen „UBS“). Společnost uskutečňuje činnost v souladu se zásadami činnosti UBS.

 2. Společnost se může stát členem dalších organizací a institucí, v souladu s posláním a účelem Společnosti.


Článek 4 – Členství

 1. Kolektivním členem Společnosti, tedy členskou církví, se může stát každá křesťanská církev, která je církví nebo náboženskou společností ve smyslu zákona o církvích (dále též „členská církev“).

 2. Individuální členství ve Společnosti je otevřeno pro všechny osoby, fyzické či právnické, zejména pro organizační složky křesťanských církví a náboženských společností, jež hodlají podpořit činnost Společnosti.

 3. Čestné členství může být uděleno významným osobám z křesťanské, vědecké, kulturní nebo jiné veřejné oblasti.

 4. Rozhodnutí o přijetí za člena Společnosti náleží:

 5. valnému shromáždění, a to na návrh výboru, jde-li o kolektivní členství,

 6. výboru, jde-li o individuální členství nebo čestné členství.

 7. Členství zaniká:

 8. vystoupením (písemně oznámeným Společnosti)

 9. zánikem člena – právnické osoby a úmrtím člena – fyzické osoby

 10. vyloučením

 11. Vyloučit člena lze z důvodu, že porušil hrubým způsobem nebo opakovaně členské povinnosti, nebo z důvodu, že zastává postoje nebo jedná v hrubém rozporu s hodnotami křesťanství nebo posláním Společnosti. Rozhodnutí o vyloučení člena náleží výboru. Rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumá na návrh vylučovaného valné shromáždění.


Článek 5 – Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo v souladu s těmito stanovami a vůlí Společnosti přispívat k naplňování poslání a účelu Společnosti.

 2. Člen má právo vznášet dotazy a podávat návrhy k činnosti Společnosti.

 3. Individuální člen má povinnost platit členské příspěvky stanovené výborem.

 4. Kolektivní člen, tedy každá členská církev, se podílí na správě Společnosti prostřednictvím svých reprezentantů na úrovni výboru a valného shromáždění, jak dále určují tyto stanovy.

 5. Individuální členové a čestní členové Společnosti mají právo účastnit se zasedání valného shromáždění s hlasem poradním.


Článek 6 – Orgány

Orgány Společnosti jsou:

 1. valné shromáždění

 2. výbor

 3. statutární orgán

 4. revizní komise


Článek 7 – Valné shromáždění

 1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem Společnosti.

 2. Valné shromáždění tvoří delegáti (členové) valného shromáždění s hlasem rozhodujícím, a to dva za každou členskou církev. Delegáty jmenuje členská církev podle své vůle. Každému delegátu s hlasem rozhodujícím náleží jeden hlas. Individuální členové Společnosti a čestní členové Společnosti se účastní valného shromáždění s hlasem poradním.

 3. Valné shromáždění zasedá nejméně jednou za rok.

 4. Valné shromáždění

 5. schvaluje zprávu o činnosti Společnosti a zprávu o hospodaření a bere na vědomí zprávu revizní komise za minulý kalendářní rok,

 6. volí revizní komisi,

 7. projednává návrhy a připomínky k činnosti Společnosti a určuje hlavní směry její činnosti.

 8. Valné shromáždění je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně poloviny delegátů s hlasem rozhodujícím. Valné shromáždění přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím; rozhodnutí o změně stanov a o zrušení nebo přeměně Společnosti přijímá dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím.


Článek 8 – Výbor

 1. Výbor je vrcholným řídícím orgánem Společnosti, který rozhoduje o všech záležitostech v mezích stanov a rozhodnutí valného shromáždění.

 2. Výbor tvoří členové výboru, a to jeden za každou členskou církev. Člena výboru jmenuje členská církev podle své vůle, a to zpravidla z řad jí jmenovaných delegátů valného shromáždění. Členem výboru nemůže být žádný zaměstnanec Společnosti.

 3. Výbor zasedá nejméně čtyřikrát v roce.

 4. Výbor:

 5. určuje strategii činnosti v souladu se směrnicemi přijatými valným shromážděním, stanovami Společnosti a se směrnicemi UBS,

 6. schvaluje rozpočet Společnosti,

 7. podle potřeby zřizuje komise (např. personální, redakční atd.) a zadává jim úkoly,

 8. jmenuje a odvolává ředitele Společnosti a schvaluje smlouvu s ředitelem a určuje jeho odměnu,

 9. schvaluje právní jednání, kterým Společnost převádí věcné právo k nemovitosti nebo ji věcným právem ve prospěch třetí osoby zatěžuje,

 10. volí jednou za tři roky ze svého středu předsedu a místopředsedu; je-li předseda z římskokatolické církve, místopředseda je z jiné církve a naopak,

 11. svolává zasedání valného shromáždění,

 12. stanoví roční členské příspěvky.

 13. Výbor je schopný usnášení za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. Výbor přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 14. Předseda:

 15. předsedá zasedáním schůze valného shromáždění,

 16. svolává a řídí zasedání schůze výboru a předsedá jim,

 17. z moci svého úřadu je členem jednotlivých komisí výboru,

 18. vede delegace Společnosti při setkáních s představiteli církví a veřejnosti,

 19. vydává veřejná prohlášení jménem Společnosti.

 20. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.


Článek 9 – Statutární orgán

 1. Statutárním orgánem je ředitel.

 2. Ředitel:

 3. na základě smlouvy se Společností zajišťuje činnost Společnosti v mezích stanov, rozhodnutí valného shromáždění a výboru,

 4. naplňuje rozhodnutí valného shromáždění a výboru,

 5. vypracovává k tomu plány a program,

 6. přijímá a propouští zaměstnance Společnosti a nese odpovědnost za jejich práci i odměňování,

 7. poskytuje výboru informace o všech aspektech činnosti Společnosti a je nápomocen při jeho rozhodování,

 8. je v pravidelném styku s orgány UBS a průběžně informuje výbor o jejich záležitostech,

 9. zprostředkovává komisím stanoviska výboru i UBS,

 10. účastní se schůzí výboru s hlasem poradním.


Článek 10 – Revizní komise

 1. Revizní komise vykonává působnost kontrolního orgánu - kontrolní komise ve smyslu zákona.

 2. Revizní komisi tvoří nejméně tři členové revizní komise. Člena revizní komise jmenuje podle své vůle každá z určených členských církví. Určit členské církve k tomuto náleží valnému shromáždění, které takto určuje na období tří let nejméně tři členské církve.

 3. Pro zasedání valného shromáždění vypracovává revizní komise písemně zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.


Článek 11 – Změna stanov

Tyto stanovy mohou být měněny pouze rozhodnutím valného shromáždění. Výbor doručí zástupcům členských církví písemnou formou návrhy na změny nejméně měsíc předem.


Článek 12 – Zrušení a přeměna

O zrušení nebo přeměně Společnosti rozhoduje valné shromáždění. Výbor jmenuje (povolává) a odvolává likvidátora. Výbor též, po konzultaci s UBS, rozhodne o použití likvidačního zůstatku. Výbor schvaluje či přijímá i další rozhodnutí, jichž je třeba při zrušení, likvidaci nebo přeměně Společnosti. Bude-li Společnosti zapsán status veřejné prospěšnosti ve smyslu § 147 občanského zákoníku, použije se likvidační zůstatek ve prospěch obdobného veřejně prospěšného účelu v souladu s právními předpisy.


Článek 13 – Závěrečná ustanovení

 1. Kolektivní orgány Společnosti mohou rozhodovat též mimo zasedání tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí jiných prostředků komunikace na dálku, to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím.

 2. Funkce člena orgánu, která by měla zaniknout uplynutím času, nezanikne, ale trvá nadále až do nejbližšího zasedání orgánu, kterému náleží ustanovit nového člena takového orgánu.

 3. Funkce delegáta valného shromáždění, člena výboru a člena revizní komise zaniká vzdáním se funkce, úmrtím, uplynutím času, na který byla osoba do funkce jmenována, nebo sdělením příslušné členské církve o odvolání osoby z funkce nebo o jmenování nové osoby do téže funkce. Neurčí-li členská církev ve sdělení Společnosti výslovně dobu určitou, na kterou je osoba do funkce v těchto orgánech jmenována, trvá funkce na dobu neurčitou. Společnost je ohledně vzniku a zániku funkce v těchto orgánech vázána výhradně sdělením, které Společnosti učinila členská církev příslušná podle čl. 7.2, 8.2 nebo v období sdělení příslušná podle čl. 10.2, a to s účinky od tohoto sdělení.

 4. Osoby ustanovené do funkce v orgánech Společnosti před účinností těchto stanov se považují za ustavené do funkcí podle těchto stanov a jejich funkce účinností těchto stanov nezaniká; delegáti valného shromáždění, členové výboru a členové revizní komise ustanovení do funkce před účinností těchto stanov se považují za ustanovené do funkce na dobu neurčitou.

 5. Ustanovení zákona, zejména zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravující vnitřní poměry spolku, od kterých se lze odchýlit, se nepoužijí.

Z ustanovení zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužijí zejména ustanovení:

 1. § 156; rozhodování kolektivního orgánu a postavení jeho členů se řídí pouze těmito stanovami;

 2. § 246 odst. 1; nestanoví-li tyto stanovy nebo vnitřní rozhodnutí Společnosti jinak, funkce v orgánu Společnosti trvá na dobu neurčitou;

 3. § 246 odst. 2; omezení podmínek pro kooptaci podle zákona se nepoužije;

 4. § 246 odst. 3; ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán Společnosti.

Tyto stanovy Společnosti nabývají účinnosti 9. května 2016 a tímto dnem se ruší dosavadní stanovy.

Tyto stanovy Společnosti byly schváleny valným shromážděním Společnosti v Praze, v kostele ČCE u Jákobova žebříku dne 3. května 2016.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page